Đo độ trưởng thành của cậu út

Tối thứ 6 của cậu út! ?
Sau khi mẹ chỉ cho độ ”trưởng thành” của cậu, cậu phấn khởi bảo: “May quá mẹ ạ, con chưa già ồ lê, ồ lê”

(Ngày 09.08.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *