Đó là con đường của Giới, Định, Huệ.

Nổ lực để bên ngoài không ảnh hưởng tâm mình. Nổ lực nhìn vào bên trong để diệt xấu làm tốt. Nếu thành công bản ngã sẽ thấy tuyệt vời. Nếu thất bại bản ngã sẽ thấy tồi tệ. Dù là thiền thành công hay thiền thất bại, bản ngã của người tu cũng sẽ được trui rèn mài dũa để ngày càng sắc bén hơn. Cái tôi vì vậy sẽ ngày càng lớn hơn.
Không phải cố bưng chậu nước đầy một cách khéo léo để khỏi đổ. Mà là để chậu nước xuống rồi tự do đi. 
Hãy im lặng và không làm gì khi thiền (vô tác). Đừng cố gắng, dù là cố gắng quán tâm để trừ ác làm thiện. 
Nầy Cỏ May
Yên lặng, tỉnh giác, phi nổ lực. Một thời gian tâm sẽ an sẽ định. Trí huệ sẽ tự phát sinh. Đó là con đường của Giới, Định, Huệ.

-Thầy Ba Gàn –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *