Tôi yêu bạn có nghĩa là …

Nói “Tôi yêu bạn” có nghĩa là “Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc”. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã.

– Thích Nhất Hạnh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *