ước ngày hôm nay dài 72 tiếng!

Từ sáng và chưa ấn định giờ xong… Bàn ghế cho các con ở Lào Cai. Hình như anh Trương Cao Luận chưa được ăn trưa và chắc chắn mấy chị em theo hàng ra kho hôm nay không được ăn cơm tối trước 23h. Đúng như c Tống Hương nói, ước ngày hôm nay dài 72 tiếng!

(22.11.2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *