Điều mong mỏi nhất …

Điều mong duy nhất là các con có khả năng tạo cho chính con 1 cuộc sống mạnh khoẻ và hạnh phúc. Muốn vậy, mình phải thật mạnh khoẻ và hạnh phúc!

(Ngày 24.08.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *